chrome hearts online parajumpers ehpcentre sognami.ca parajumper jacka online parajumpers womens outerwear parajumpers in uk

Vedtægter
logo

Næste turnering

Mix


Kids


Vedtægter — Herning KFUM Volleyball.

§ 1 Navn

    Foreningens navn er Herning KFUM Volleyball.
    Foreningen er stiftet 1/1 2004 og har hjemsted i Herning Kommune.
    Foreningen er tilsluttet Dansk Volleyball Forbund via Midtjydsk Volleyball Forbund(MJVB) og KFUM´s Idrætsforening, DGI og Idrætsrådet via KFUM´s idrætsforening i Herning

§ 2 Foreningens formål

    Foreningen har til formål at skabe gode og sunde forhold for volleyballklubbens medlemmer.
    Der er plads til alle aldersgrupper og ambitionsniveauer.
    Vi er fælles om alle foreningens opgaver og vi værner om medlemmerne og et højt prioriteret foreningsliv på tværs af alle træningshold.
    Foreningen arbejder i overensstemmelse med KFUM’s Idrætsforening i Danmarks formål og love.

§ 3 Medlemmer

    Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
    Som passive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter.
    Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling

§ 4 Kontingent - Fastsættes på generalforsamlingen

§ 5 Hæftelse

    Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
    Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.
    Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6 Generalforsamling

    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned og indvarsles ved opslag med angivelse af dagsorden, med mindst 21 dages varsel.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
    Forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres ved opslag senest 7 dage før generalforsamlingen.
    Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke står i mere end tre måneders kontingentrestance har stemmeret. Desuden har forældre til medlemmer under 15 år én stemme pr. aktiv medlem.
    På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer skal offentliggøres.
    Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.
    På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende:
    a) Valg af dirigent
    b) Aflæggelse af årsberetning
    c) Forelæggelse af det reviderede regnskab
    d) Budget
    e) Behandling af indkomne forslag
    f)Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    g) Valg af revisorer og suppleant
    h) Fastsættelse af kontingent
    i)Eventuelt
    De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 8 Tegning af foreningen

    Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I dennes fravær af to medlemmer af bestyrelsen.
    Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
    Foreningen kan meddele prokura.

§ 9 Ledelse

    Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer og maximum 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
    Alle valg gælder for 2 år, med 4 på valg i lige år og tre på valg i ulige år.
    Foreningen vælger hvert år 2 revisorer og én revisorsuppleant.
    Valgbar er ethvert medlem, aktivt som passivt, der er fyldt 15 år.
    Mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen foreningens øverste myndighed.

§ 10 Nedsættelse af underudvalg

    Til varetagelse af forskellige områder kan nedsættes et antal underudvalg/afdelinger.
    Bestyrelsen nedsætter retningslinier for disse underudvalg/afdelinger.
    Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, struktur og organisation som godkendes af bestyrelsen.

§ 11 Forretningsorden - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

§ 12 Beslutninger i bestyrelsen

    Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
    Der føres protokol over vedtagne beslutninger der godkendes af bestyrelsen på efterfølgende møde.

§ 13 Regnskabsår

    Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6 og senest d. 1. september afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 14 Sammenslutning med andre foreninger

    Sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted ved vedtagelse på en generalforsamling.

§ 15 Opløsning

    Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særligt indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 3/4 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.
    I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue m.m., som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.

Således vedtaget den 23. september 2008